Pályahasználat

Általános szabályok:
A házirend betartása mindenki részére (dolgozók, sportolók, látogatók) kötelező!
A házirend területi hatálya a műfüves pálya, illetve az azt körülvevő tereken, parkolóban is érvényes. A házirend visszavonásig érvényes.
Nyitva tartás:
H-P előre egyeztetett időben, illetve rendezvénytől függően; SZ-V és ünnepnap a mérkőzések és a rendezvények időpontjaiban.
A műfüves pálya a testnevelést, versenysportot, szabadidősportot kiszolgáló, sportcélú intézmény, melynek feladata a sporttevékenység támogatása mellett, a lakossági és intézményi célú sportesemények lebonyolítása. Az előre egyeztetett, bérelt időpontokban – zártkörű rendezvények, kivételével – kizárólag a bérlő, és a bérlőhöz tartozó személyek látogathatják, vehetik igénybe szolgáltatásait.
Pálya nyitására a gondnok, illetve az arra kijelölt személyek jogosultak az előre
foglalt, szerződött időpontokban.
Belépődíjas rendezvények esetén a jegyváltás kötelező, mely egyszeri belépésre jogosít, s az a jegykezelés után másra nem ruházható át.
A zavartalan működtetést a közösségi és társas élet szabályainak megfelelő magatartással segíti minden látogató. A pálya berendezéseinek, felszereléseinek védelme, anyagi felelősséggel történő használata, a tisztaság és a rend megóvása minden látogatónak érdeke és kötelessége. A berendezésekben, felszerelésekben okozott károkért az ebben vétkes látogató (sportoló, edző, kísérő, szurkoló) anyagi felelősséggel tartozik és az okozott kár teljes egészét köteles megtéríteni.
A műfüves pálya egész területén, illetve annak környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos! Dohányozni csak az arra kifejezetten kijelölt helyen lehet.
A műfüves pálya teljes területén, beleértve a parkoló és külterületeket is, tilos a szemetelés. A szemetet a kihelyezett tárolókba kell elhelyezni. Az elektromos kapcsolóhoz illetve egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos kezelő szerkezetekhez, csak a megbízott személyek nyúlhatnak!
A lelátóra, játéktérre, üveges italt bevinni tilos! A pálya berendezéseinek rongálóit mindenkinek kötelessége figyelmeztetni, és az esetleges kár keletkezését megakadályozni!
A műfüves pálya területén az üzemeltető ill. a rendezvény biztosításával megbízott személyek jogosultak a rendzavarókkal, vagy mások számára megbotránkoztató módon ill. a jó erkölcsbe ütköző módon viselkedőkkel szemben eljárni. Jogosultak továbbá ezen személyeket a műfüves pálya területének elhagyására felszólítani, végső esetben a területről eltávolíttatni, kitiltani.
A létesítmény területére élőállatot külön engedély nélkül (vakvezető, mozgássérült segítő, terápiás és biztonsági feladatokat ellátó kutya kivételével) bevinni szigorúan tilos.
Közösségi terek, lelátó, közlekedő terek használata:
A Sportközpont közösségi tereinek használatakor mindenkor a normál emberiviselkedés az elvárt.
Tilos hangoskodni, kiabálni, lökdösődni, más testi épségét bármilyen módon veszélyeztetni, a közösségi terek építményeiben, tárgyaiban, bármiféle kárt,rongálást okozni. Kizárólag azokat a közlekedőtereket lehet használni, ami a sporteseményhez vagy bárminemű rendezvényhez szükségszerűen hozzátartozik, ill. amelyet a rendezők e használatra jelölnek ki.
Tilos a mindenféle szúró, vágó eszközt, petárdát, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárszalagot, követ és egyéb testi épséget veszélyeztető tárgyat, továbbá mások iránti gyűlölet keltésére alkalmas feliratot, zászlót, vagy egyéb jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet bevinni.
A műfüves pályára kizárólag tiszta, sima talpú teremcipőben, illetve hernyótalpú cipőben szabad rámenni!
A műfüves pálya területén bármilyen eszközhasználat külön engedéllyel vehető igénybe.
Játéktér használata:
A műfüves borítást csak arra alkalmas edzőcipőben (hernyótalpas, műanyag stoplis, teremcipő) lehet használni. A sportolásra alkalmatos cipőket a játékot megelőzően az öltözőben vagy a labdarúgópálya szélén kell átvenni.
A játéktéren kizárólag olyan tevékenység, sport tevékenység folytatható, amely a műfüves pálya általános rendeltetésének megfelelő, ill. a Sportközpont vezetésével, gondnokával előre egyeztetett.
Tilos a játéktéren, illetve a labdarúgó kapukon bármiféle olyan jelölést, csíkozást, tájékozódási pontot elhelyezni, amely könnyen, gyorsan és egyszerűen, maradandó nyom nélkül el nem távolítható.
A használati (sport) eszközöket a használat után a játéktérről az eredeti helyére vissza kell állítani, ill. a tároló helyekre vissza kell vinni. Tilos a labdák kerítéshez, térelválasztó rendszerhez való szándékos rugdosása, dobálása, és minden olyan tevékenység, amely a kerítés épségét veszélyeztetné.
Eszközöket külön kérésére (előre egyeztetettek szerint) áll módunkban biztosítani.
Tilos a kihelyezett reklámtáblák, reklámanyagok rongálása, elmozdítása.
Kifejezetten tilos a köpdösés, bármiféle az izzadtságon kívüli testváladék „elhelyezése”. Bármiféle reklámtábla, molinó, szórólap és egyéb hirdető eszköz kihelyezése, csak előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
A pályán illetéktelen személyek (hozzátartozók, szülők, szurkolók) az edzések és a mérkőzések idejében nem tartózkodhatnak.
A játéktérre az előre megállapított, megállapodott időpontban lehet belépni.
Amennyiben mást nem zavar, a jelenlévő gondnok vagy üzemeltető engedélyével korábban is a játéktérre lehet lépni.
A játékteret az előre megállapított, megállapodott időpontban, pontosan el kell hagyni oly módon, hogy a felhasznált eszközök visszahelyezése is ez időponton belül kell, hogy megtörténjen. Amennyiben a játéktér késedelmes elhagyásából bármiféle hátránya keletkezik a következő használónak, bérlőnek vagy az intézmény üzemeltetőjének, az üzemeltető jogosult és köteles plusz 1 óra használati díjat kiszámlázni. A késedelmesen távozó nem jogosult a kiszámlázott plusz 1 óra igénybevételére. Ennek vitatásáról a használatba vevő, ezen házirend elfogadásakor előre lemond.
A műfüves pályán, illetve a hozzátartozó helyiségekben, továbbá a külső udvari területen, parkolóban elhelyezett értéktárgyakért /kerékpár, ruházat, telefon stb./ a Sporttelep üzemeltetője, – beleértve dolgozóit is – felelősséget nem vállal, így a kár megtérítését rá nem lehet hárítani, függetlenül attól, hogy az esetleges károsult, a rendezvény nézője vagy résztvevője esetleg szervezője
a rendezvénynek! Mindenki maga köteles gondoskodni arról, hogy a lebonyolításra kerülő sport vagy egyéb rendezvényeken való részvétele esetén, személyes- és értéktárgyai megfelelően legyenek biztosítva.
Mindenki köteles a bekövetkezett bármely meghibásodást vagy káreseményt, vagy ha olyan javítási, karbantartási igény merülne fel, amely az üzemeltető kötelezettsége lenne, azt azonnali hatállyal közölni az üzemeltetővel vagy annak megbízottjával telefonon és írásban, hogy az üzemeltető intézkedni tudjon, hogy a meghibásodás vagy káresemény személyi sérülést ne
okozhasson, illetve az ingatlan állagában további károk ne keletkezzenek.
Öltözők, mosdók, tusolók, WC-k használata:
A hazai és a vendégcsapatok sportolói a versenyek, mérkőzések előtt 1 órával, az edzések előtt fél órával foglalhatják el a részükre kijelölt öltözőket.
Az öltözők kulcsait csak az intézmény dolgozói adhatják ki az arra illetékes csapatvezetőnek, edzőnek (szerződésben megjelölt!), személynek, fényképes igazolvány ellenében.
A megállapított edzésidő betartása mindenki számára kötelező. Az edzés, mérkőzés végén, az öltözők kulcsait az intézmény jelenlévő dolgozójának kell átadni.
A kiírt használati időtartamban az öltözők elhagyására 30 perc áll rendelkezésre. A mosdókat és az illemhelyeket mindenkor az elvárható kulturált emberi viselkedésformák szerint lehet használni. Fokozottan ügyelni kell a tisztaság fenntartására. Kérjük, takarékoskodjon a kézmosó szappannal, a papírtörölközőkkel, WC papírral. A keletkezett hulladékot az arra rendszeresített tárolókba helyezze el.
Köszönjük, hogy magatartásával hozzájárul a műfüves pálya, ill. a sporttelep tartós, kulturált, szép állapotának, tisztaságának és mindenkori rendjének fenntartásához!
Minden kedves vendégünknek jó sportolást, szurkolást, pihenést, kikapcsolódást kíván, az üzemeltető: Abaújszántói Városi Sportegyesület